Η Seawave Fisheries Ltd έχει ισχυρό προσανατολισμό στον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Στο παρών στάδιο η εταιρεία συντονίζει το ερευνητικό πρόγραμμα: "Επιχειρησιακά Μοντέλα για βελτιστοποίηση διαδικασιών Ιχθυοτροφείων ανοιχτής θαλάσσης στην Κύπρο". Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ίδρυμα προώθησης έρευνας Κύπρου (www.research.org.cy). Επιπρόσθετα, η εταιρεία ολοκλήρωσε ακόμη ένα ερευνητικό έργο, με ιδία κεφάλια, που σκοπό είχε την εισαγωγή στην ιχθυοκαλλιέργεια του τοπικού είδους "Κουρκούνα" ή "Προσφυγούλλα" (Siganus Rivulatus).

Η εταιρεία μετέχει επίσης στην Τεχνολογική Πλατφόρμα Ιχθυοκαλλιέργειας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, European Aquaculture Technology Platform (www.EATPnet.eu), όπου ηγείται της θεματικής ενότητας ‘Βέλτιστες ταχτικές διοίκησης μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας.


Επιχειρησιακά Μοντέλα για βελτιστοποίηση διαδικασιών Ιχθυοτροφείων ανοιχτής θαλάσσης στην Κύπρο

Σκοπός αυτού του ερευνητικού έργου είναι η βελτιστοποίηση των διαδικασιών που ακολουθούνται στα Κυπριακά ιχθυοτροφεία ανοιχτής θαλάσσης. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης σχετικών επιχειρησιακών μοντέλων και χρήσης τεχνικών ανάλυσης ψηφιακής εικόνας για συλλογή και επεξεργασία σχετικών δεδομένων. Η διάρκεια του έργου υπολογίζεται στους είκοσι-τέσσερις μήνες, και συγχρηματοδοτείται από το ίδρυμα προώθησης έρευνας Κύπρου (www.research.org.cy), κάτω από την θεματική ενότητα, "έρευνα για επιχειρήσεις". [Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι της τάξης των £153,000 περίπου ή €265,000].

         

Οι εξειδικευμένοι επιστημονικοί στόχοι του έργου μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:

  1. εντοπισμός και περιγραφή των σημαντικότερων παραμέτρων που επηρεάζουν την επίδοση των διαφόρων διαδικασιών παραγωγής και συνεπακόλουθα το συνολικό κόστος.

  2. ανάπτυξη επιχειρησιακού μοντέλου, όπου θα περιγράφεται η σχέση των προαναφερθέντων παραμέτρων και η συνεισφορά τους στην διαμόρφωση του συνολικού κόστους.

  3. παραμετρική ανάλυση του μοντέλου και αξιολόγηση σεναρίων.

  4. χρήση τεχνολογίας επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας για υπολογισμό του ρυθμού μετατρεψιμότητας του ιχθυοπληθυσμού.

  5. σχετική ανάπτυξη αλγόριθμων για επεξεργασία δεδομένων με σκοπό τον υπολογισμό του βάρους ψαριών βασιζόμενοι στα οπτικά χαρακτηριστικά τους.
     

         

Το δίχτυο συνεργασίας για το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο αποτελείται από μια μικρομεσαία επιχείρηση, ένα Κυπριακό ερευνητικό φορέα, και ένα Ελλαδικό ερευνητικό φορέα. Συγκεκριμένα αυτοί είναι η Seawave Fisheries Ltd, το "Frederick Institute of Technology" (FIT, www.fit.ac.cy), και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (NTUA, www.ntua.gr).
 

 
 
 
 
 
 

seawave fisheries ltd | Copyright © 2007
Designed by Bubbleweb